Isahluko 113

Haleluya! Dumisani nina zinceku zikaJehova, nidumise igama likaJehova.
2 Malibongwe igama likaJehova kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.
3 Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo igama likaJehova malidunyiswe.
4 UJehova uphakeme phezu kwezizwe zonke, inkazimulo yakhe iphezu kwezulu.
5 Ngubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu, ohlezi phezulu,
6 ozithoba ukubona ezulwini nasemhlabeni, na?
7 Uyavusa odingayo othulini, aphakamise ompofu ezaleni,
8 ukuze amhlalise nezikhulu, yebo, izikhulu zabantu bakhe.
9 Inyumba uyayipha ukuphatha umuzi, ibe ngunina othokozayo wabantwana. Haleluya!