Isahluko 39

Kumholi wokuhlabelela; kuJeduthuni. Ihubo likaDavide. Ngithe: “Ngizakulinda izindlela zami ukuba ngingoni ngolimi lwami; ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo, omubi esekhona phambi kwamehlo ami.” 39:1 AmaH. 17:3.
2 Ngabindela impela, ngathula nakukho okuhle; kwavuswa ubuhlungu bami. 39:2 AmaH. 38:13,17.
3 Inhliziyo yami yavutha phakathi kwami; kwaphembeka umlilo ngisazindla; ngakhuluma ngolimi lwami. 39:3 AmaH. 119:53.
4 “Jehova, ngazise ukuphela kwami, nesilinganiso sezinsuku zami ukuba siyini; mangazi ukuthi ngingodlulayo. 39:4 AmaH. 90:12.
5 Bheka, izinsuku zami wazenza zaba ngangobubanzi besandla; imihla yokuphila kwami ayilutho kuwe; impela yilowo nalowo muntu ungumoya nje, noma eqine kangakanani. Sela 39:5 AmaH. 90:5.
6 “Impela umuntu uhamba njengesithunzi nje; impela uzikhathaza ngokuyize nje; unqwabela imfuyo, kepha akazi ukuthi ngubani ozakuyibutha. 39:6 Jobe 8:9; Shum. 2:18,21; 5:13,15.
7 “Kalokhu-ke, Nkosi, ngilindele ntoni na? Ithemba lami likuwe.
8 Ngisindise kuzo iziphambeko zami, ungangenzi isithuko sesiwula.
9 Ngiyathula, angivuli umlomo wami; ngokuba nguwe okwenzileyo. 39:9 AmaH. 38:13.
10 Susa kimi ukushaya kwakho, ngokuba ngiyaqedwa ngukushaywa yisandla sakho.
11 Nxa ulaya umuntu ngesijeziso ngenxa yeziphambeko, ubuhle bakhe ubenza buphele njengenundu; yilowo nalowo muntu ungumoya nje. Sela 39:11 AmaH. 6:7.
12 “Yizwa umkhuleko wami, Jehova, ulalele ukumemeza kwami; ungathuli ngezinyembezi zami, ngokuba ngingumfokazi kuwe; ngiyisihambi njengokhokho bami bonke. 39:12 Gen. 47:9; Lev. 25:23; 1 IziKr. 29:15; Heb. 11:13; 1 Pet. 2:11.
13 Yeka ukungibuka, ngize ngincibilike, ngingakamuki lapha, ngingabe ngisabakho.”