Isahluko 8

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi. Ihubo likaDavide. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke! wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini.
2 Ngomlomo wezingane nowabancelayo wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe ukuba uthulise isitha nophindisayo.
3 Lapha ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo,
4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na?
5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi.
6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe:
7 izimvu, nezinkomo zonke, yebo, nezilwane zasendle,
8 nezinyoni zezulu, nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle.
9 Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!