Isahluko 70

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Elokukhumbuza. Nkulunkulu, phuthuma ungikhulule. Jehova, phuthuma ungisize.
2 Mabajabhe, bayangaze abafuna umphefumulo wami. Mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangifisela umonakalo.
3 Abathi ashila, ashila mababuyele emuva ngenxa yokuhlazeka kwabo.
4 Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo; abathanda insindiso yakho mabasho njalonjalo, bathi: “Makabe mkhulu uNkulunkulu.”
5 Ngokuba mina ngihluphekile, ngimpofu; Nkulunkulu, ngiphuthumele. Wena uyinsizakalo yami nomkhululi wami; Jehova, ungalibali.