Isahluko 98

Ihubo. Mhubeleni uJehova igama elisha, ngokuba wenze izimangaliso; esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba.
2 UJehova wazisile insindiso yakhe; ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe.
3 Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo indlu ka-Israyeli; imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.
4 Hlokomani kuJehova ngezwi lokuhalalisa, nihlabelele ngenjabulo, nihube.
5 Mhubeleni uJehova ngehabhu, ngehabhu nangezwi lehubo.
6 Ngamacilongo nangokukhala komtshingo hlokomani ngezwi lokuhalalisa phambi kweNkosi uJehova.
7 Maludume ulwandle nokugcwala kwalo, izwe nabakhileyo kulo.
8 Imifula mayishaye ihlombe, izintaba zihalalise kanyekanye
9 ebusweni bukaJehova, ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba. Uyakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngobuqotho.