Isahluko 22

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Indluzelekazi yokusa. Ihubo likaDavide. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Ukude namazwi okubububula kwami nokusindiswa kwami.
2 Nkulunkulu wami, ngikhala emini, kepha awuphenduli, nasebusuku, ngingabi nakuthula.
3 Kepha wena ungoNgcwele ohlezi ezibongweni zika-Israyeli.
4 Obaba bethu babekwethemba; babethemba, wena wabakhulula.
5 Bakhala kuwe, bakhululwa; bethemba wena, abaze bajabha.
6 Kepha mina ngiyimphethu, angisiye umuntu; ngiyisithuko sabantu, ngiyindelelo yabantu.
7 Bonke abangibonayo bayangiklolodela, baphukule imilomo, banikine amakhanda,
8 bathi: “Zinikele kuJehova; makamsindise, amkhulule, njengokuba emthanda.”
9 Impela nguwe owangikhipha esizalweni, wangikhoselisa ngasemabeleni kamame.
10 Ngaphonswa phezu kwakho kwasesizalweni; unguNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamame.
11 Ungabi kude nami, ngokuba inhlupheko iseduze, nosizayo akakho.
12 Izinkunzi eziningi zingibunganyele, ezinamandla zaseBashani zingizungezile.
13 Zingikhamisele umlomo wazo njengengonyama edwengulayo nebhodlayo.
14 Ngichithiwe njengamanzi; onke amathambo ami enyele; inhliziyo yami injengengcina, incibilikile phakathi kwezibilini zami.
15 Amandla ami omile njengodengezi; ulimi lwami lunamathela olwangeni lwami; ungibeka othulini lokufa.
16 Ngokuba izinja ziyangibungayela; umbonda wababi ungizungezile; izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile.
17 Ngingabala onke amathambo ami; bayabukela, bangibuke bengiklibhizela.
18 Babelana izingubo zami, benzelana inkatho ngesambatho sami.
19 Kepha wena Jehova mawungabi kude, wena mandla ami, shesha ungisize.
20 Sindisa umphefumulo wami enkembeni, ukuphila kwami emandleni ezinja.
21 Ngisindise emlonyeni wengonyama; nasezimpondweni zezinyathi uyangizwa.
22 Ngiyakushumayeza abafowethu igama lakho, ngikudumise phakathi kwebandla.
23 Nina enesaba uJehova, mbongeni; nina nonke nzalo kaJakobe, mdumiseni, nimesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli.
24 Ngokuba akadelelanga, akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa.
25 Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo.
26 Abamnene bayakudla, basuthe; abafuna uJehova bayakumdumisa; inhliziyo yenu mayiphile kuze kube phakade.
27 Imikhawulo yonke yomhlaba iyakukhumbula, iphendukele kuJehova, nezizukulwane zonke zezizwe ziyakukhuleka ebusweni bakho.
28 Ngokuba umbuso ungokaJehova; nguye obusa izizwe.
29 Bonke abacebileyo bomhlaba bayakudla, bakhuleke; bonke abehlela othulini bayakukhothama phambi kwakhe, naye ongenakugcina umphefumulo wakhe ekuphileni.
30 Inzalo iyakumkhonza; isizukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo iNkosi.
31 Bayakuza bashumayele ukulunga kwayo kuso isizwe esiyakuzalwa ngokuthi ikwenzile.