Isahluko 126

Igama lokukhuphuka. Lapho uJehova abuyisa ukuthunjwa kweSiyoni, sasinjengabaphuphayo.
2 Umlomo wethu wawusugcwala ukuhleka nolimi lwethu ukuhuba; bathi phakathi kwabezizwe: UJehova ubenzele izinto ezinkulu.
3 UJehova usenzele izinto ezinkulu, sajabula.
4 Buyisa, Jehova, ukuthunjwa kwethu njengemifula yaseningizimu.
5 Abahlwanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza.
6 Ohamba ekhala izinyembezi, ephethe imbewu yokuhlwanyela, uyakubuya ngokuthokoza, ephethe izinyanda zakhe.