Isahluko 129

Igama lokukhuphuka. Bangihluphile kaningi kwasebusheni bami, makasho njalo u-Israyeli.
2 Bangihluphile kakhulu, nokho abangahlulanga.
3 Abalimi balima emhlane wami, benza ibe mide imisele yabo.
4 UJehova ulungile; unqumile izintambo zababi.
5 Mabajabhiswe, babuyiselwe emuva bonke abazonda iSiyoni.
6 Mababe njengotshani ophahleni, obubuna bungakakhuli.
7 Ovunayo akagcwalisi ngabo isandla sakhe, nobopha izinyanda izingalo zakhe.
8 Abadlulayo abasho ukuthi: “Isibusiso sikaJehova masibe phezu kwenu; siyanibusisa egameni likaJehova.”