Isahluko 80

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze; ubufakazi. Elika-Asafa. Ihubo. Yizwa, malusi ka-Israyeli, ohola uJosefa njengomhlambi, ohlezi phezu kwamakherubi; mawubonakale ngokukhazimula.
2 Vusa amandla akho phambi kuka-Efrayimi noBenjamini noManase, uze ukusisindisa.
3 Sibuyise, Nkulunkulu, ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.
4 Jehova Nkulunkulu Sebawoti, koze kube nini uthunqela ngolaka umkhuleko wabantu bakho na?
5 Wabapha isinkwa sezinyembezi, wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu.
6 Usenza sibe yinto ebangwa ngabakhelwane bethu, nezitha zethu zisihleka usulu.
7 Sibuyise, Nkulunkulu Sebawoti, ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.
8 Wakhipha umvini eGibithe, waxosha abezizwe, watshala wona.
9 Wawulungisela indawo phambi kwawo, wagxila, wagcwalisa umhlaba.
10 Izintaba zambozwa ngumthunzi wawo, nemisedari kaNkulunkulu ngamagatsha awo.
11 Wenabisa amagatsha awo, aze afika elwandle, namaxhantela awo, aze afika emfuleni.
12 Uzidilizeleni izintango zawo, baze bawukhe bonke abadlula ngendlela, na?
13 Ingulube yasehlathini iyawudla, nezilwane zasendle ziyawuqothula.
14 Nkulunkulu Sebawoti, mawubuye; bheka usezulwini, ubone, unakekele lo mvini,
15 yebo, lo mvini otshalwe ngesokunene sakho, nendodana ozikhulisele yona.
16 Ushiswe ngumlilo, unqunyiwe; bayakubhubha ngokukhuza kobuso bakho.
17 Isandla sakho masibe phezu kwendoda yesokunene sakho, phezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona;
18 khona asisayikuhoshekela emuva kuwe; siphilise, khona siyakukhuleka egameni lakho.
19 Sibuyise, Jehova Nkulunkulu Sebawoti; ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.