Isahluko 2

Kungani ukuba abezizwe baxokozele, nabantu bazindle ngokuyize na?
2 Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa, nababusi baceba icebo ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi:
3 “Masigqabule izibopho zabo, silahle izintambo zabo, zisuke kithina.”
4 Yena ohlezi ezulwini uyahleka, iNkosi iyabadelela.
5 Ibisikhuluma kubo ngentukuthelo yayo, ibethuse ngolaka lwayo, ithi:
6 “Nokho ngibekile iNkosi yami eSiyoni, intaba yami engcwele.”
7 Ngizakulanda ngesinqumo: uJehova wathi kimi: “Uyindodana yami wena; namuhla ngikuzele.
8 Cela kimi, ngikunike abezizwe babe yifa lakho, nemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho.
9 Uzakubaphula ngentonga yensimbi, ubaphahlaze njengesitsha sombumbi.”
10 Ngakho hlakaniphani nina makhosi; yalekani nina bahluleli bomhlaba.
11 Mkhonzeni uJehova ngokwesaba, nethabe ngokuthuthumela.
12 Yangeni indodana, ingaze ithukuthele, nibhubhe endleleni, ngokuba ulaka lwayo luyakuvutha masinyane. Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.