Isahluko 16

IMiktamu likaDavide. Ngilondoloze, Nkulunkulu, ngokuba ngiyaphephela kuwe.
2 Ngithi kuJehova: “Wena uyiNkosi yami; anginakho okuhle ngaphandle kwakho.”
3 Abangcwele abasemhlabeni, abayizikhulu, yonke intokozo yami ikubona.
4 Ziningi izinhlupheko zabazizuzela omunye unkulunkulu; angiyikunikela ngeminikelo yabo yegazi; angiyikuwaphatha amagama abo ngezindebe zami.
5 UJehova uyisabelo esahlukaniselwe mina, nendebe yami; wena uqinisa ifa lami.
6 Izabelo zingehlele ezindaweni ezinhle, yebo, nginalo ifa elihle.
7 Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo; nasebusuku izinso zami ziyangiyala.
8 Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami, ngokuba ungakwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.
9 Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula, nomphefumulo wami uyethaba, nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba.
10 Ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo; awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola.
11 Uyakungazisa indlela yokuphila; ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho; intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade.