Isahluko 78

IMaskili lika-Asafa. Zwanini, bantu bami, umthetho wami, nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami.
2 Ngizakuvula umlomo wami ngomfanekiso, ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo.
3 Esikuzwileyo sakwazi, nawobaba abasitshela khona,
4 asinakukufihla kubantwana babo, izindumiso zikaJehova zisitshele kuso isizukulwane esizayo, namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzileyo.
5 Ngokuba wamisa ubufakazi kwaJakobe, wabeka umthetho kwa-Israyeli, ayala ngawo obaba ukuba bafundise abantwana babo,
6 ukuze isizukulwane esilandelayo sazi, abantwana abayakuzalwa, bavuke, batshele abantwana babo,
7 babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kepha bagcine imiyalo yakhe.
8 Bangabi njengawoyise, isizukulwane esiphambeneyo nesihlubukayo, isizukulwane esingaqinisanga inhliziyo yaso, nesimoya waso wawungathembekile kuNkulunkulu.
9 Abantu bakwa-Efrayimi, sebehlomile bephethe iminsalo, babuyela emuva ngosuku lokulwa.
10 Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu, benqaba ukuhamba emthethweni wakhe,
11 bakhohlwa imisebenzi yakhe nezimangaliso zakhe abebabonisile zona.
12 Wazenza izimangaliso emehlweni awoyise ezweni laseGibithe endaweni yaseSowani.
13 Wahlukanisa ulwandle, wabawelisa; wamisa amanzi njengodonga.
14 Wabahola ngefu emini, nobusuku bonke ngokukhanya komlilo.
15 Waqhekeza amadwala ehlane, wabaphuzisa njengasotweni olujulileyo.
16 Waphumisa edwaleni izifufula, wehlisa amanzi njengemifula.
17 Nokho baqhubeka benza ukona kuye, baphambana noPhezukonke ehlane.
18 Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo.
19 Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu, bathi: “UNkulunkulu angalungisa isithebe ehlane na?
20 Bhekani, washaya idwala, kwaphuma amanzi, nemifula yampompoza; kepha angabanika nesinkwa, alungisele abantu bakhe inyama, na?”
21 Ngalokho uJehova ekuzwa lokho wathukuthela, kwavutha umlilo ngoJakobe, ulaka lwavuka ngo-Israyeli;
22 ngokuba abakholwanga nguNkulunkulu, abathembanga ensindisweni yakhe.
23 Nokho wayala amafu phezulu, wavula iminyango yezulu,
24 wanisa phezu kwabo imana kube ngukudla, wabapha amabele ezulu;
25 abantu badla isinkwa sezingelosi, bathunyelwa ukudla ngokugcweleyo.
26 Waphumisa umoya wasempumalanga ezulwini; ngamandla akhe waqhuba umoya waseningizimu.
27 Wawisa phezu kwabo inyama njengothuli, nezinyoni ezinamaphiko njengesihlabathi solwandle.
28 Wakwehlisa phakathi kwekamu labo naphakathi kwezindlu zabo.
29 Badla, basuthiswa kakhulu; baphiwa abakufisayo.
30 Bebengakahlukani nokufisa kwabo, ukudla kwabo kusesemlonyeni wabo,
31 intukuthelo kaNkulunkulu yabavukela, wabulala abakhulupheleyo babo, wawisa phansi izinsizwa zakwa-Israyeli.
32 Nokho bona njalo, abakholwanga yizimangaliso zakhe.
33 Ngakho waqedela izinsuku zabo ezeni neminyaka yabo ovalweni.
34 Lapho ebabulala, bamfuna; babuye bamfunisisa uNkulunkulu.
35 Base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo; uNkulunkulu oPhezukonke ungumkhululi wabo.
36 Kepha bamthopha ngomlomo wabo, baqamba amanga kuye ngolimi lwabo;
37 ngokuba inhliziyo yabo yayingabambeleli kuye, bengathembekile esivumelwaneni sakhe.
38 Kepha yena enesihawu wathethelela ububi babo, akabhubhisanga; yebo, wabamba kaningi intukuthelo yakhe, akavusanga lonke ulaka lwakhe.
39 Wakhumbula ukuthi bayinyama, bangumoya odlulayo ongabuyiyo.
40 Kwaba kaningi kangakanani bephambana naye ehlane, bemdabukisa kwahlongasibi.
41 Babuye bamlinga uNkulunkulu, bamdabukisa oNgcwele ka-Israyeli.
42 Abakhumbulanga isandla sakhe nosuku abahlenga ngalo ezitheni,
43 lapho ezenza izibonakaliso zakhe eGibithe nezimangaliso zakhe endaweni yaseSowani.
44 Waphendula lapho imifula yabo nemifudlana yabo yaba yigazi, ukuze bangabi nakuphuza.
45 Wathumela phakathi kwabo izibawu ezabadlayo namasele ababhubhisayo.
46 Wanika imiswenya ukudla kwabo, nomsebenzi wabo isikhonyane.
47 Wabulala imivini yabo ngesichotho, nemikhiwane yabo ngesangquma.
48 Wanikela izinkomo zabo esichothweni nezimvu zabo kuyo imibani.
49 Waphonsa kubo ukuvutha kwentukuthelo yakhe, nolaka, nokufutheka, nokuhlupheka, ngokuthuma izithunywa zobubi.
50 Walungisela intukuthelo yakhe indlela; akaphephisanga umphefumulo wabo ekufeni, kepha wanikela ukuphila kwabo ezifweni.
51 Washaya amazibulo onke aseGibithe, okokuqala kwamandla abo ematendeni kaHamu.
52 Kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu; wabahola ehlane njengomhlambi.
53 Wabahola kahle, abaze besaba; kepha ulwandle lwasibekela izitha zabo.
54 Wabayisa emnceleni wakhe ongcwele, entabeni esasiyizuzile isandla sakhe sokunene.
55 Waxosha abezizwe phambi kwabo; edabula izwe wababela ifa, wahlalisa izizwe zakwa-Israyeli ematendeni azo.
56 Nokho bamlinga, baphambana noNkulunkulu oPhezukonke, abaze bagcina imiyalo yakhe.
57 Bahoshekela emuva, bakhohlisa njengawoyise, baphenduka njengomnsalo ogejayo.
58 Bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo, bamcunula ngezithombe zabo.
59 UNkulunkulu ekuzwa lokho wathukuthela, wamlahla impela u-Israyeli.
60 Walishiya itebernakele laseShilo, itende abelimisile phakathi kwabantu.
61 Wanikela amandla akhe ekuthunjweni, nenkazimulo yakhe esandleni sesitha.
62 Wanikela abantu bakhe enkembeni, wathukuthelela ifa lakhe.
63 Izinsizwa zabo zadliwa ngumlilo; izintombi zabo azihutshelwanga.
64 Abapristi babo bawa ngenkemba; abafelokazi babo abaze balila.
65 Yayisivuka iNkosi njengokade elele, njengesiqhwaga esikade sahlulwa yiwayini,
66 yazishayela emuva izitha zayo, yazithela ngehlazo eliphakade.
67 Yalahla indlu kaJosefa, ayikhethanga isizwe sakwa-Efrayimi.
68 Kepha yakhetha isizwe sakwaJuda, intaba yaseSiyoni eyithandayo.
69 Yayakha indlu yayo engcwele njengezintaba nanjengomhlaba ewusekeleyo kuze kube phakade.
70 Yakhetha uDavide inceku yayo, yamthabatha ezibayeni zezimvu.
71 Esalandele izimvukazi ezenyisayo, yamthabatha ukuba abeluse abantu bayo uJakobe, nefa layo u-Israyeli.
72 Njalo wabelusa ngobuqotho benhliziyo yakhe, wabahola ngenhlakanipho yesandla sakhe.