Isahluko 124

Igama lokukhuphuka. ElikaDavide. Uma uJehova ebengenathi, makasho njalo manje u-Israyeli,
2 uma uJehova ebengenathi, lapho abantu besivukela,
3 ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina;
4 amanzi ngabe asewele phezu kwethu, kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu,
5 kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo.
6 Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo.
7 Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi; ugibe lwaphukile, thina saphunyuka.
8 Usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba.