Isahluko 9

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ukufa kwendodana. Ihubo likaDavide. Ngiyakumbonga uJehova ngayo yonke inhliziyo yami; ngiyakulanda zonke izimangaliso zakho.
2 Ngiyakujabula, ngethabe kuwe; ngiyakudumisa igama lakho wena oPhezukonke,
3 ngokuba izitha zami zibuyela emuva, ziwa, zibhubha ebusweni bakho,
4 ngokuba ulimelele ilungelo lami nendaba yami, uhlezi esihlalweni sobukhosi, ungumahluleli olungileyo.
5 Ujezisile abezizwe, wabhubhisa ababi; igama labo ulesulile kuze kube phakade naphakade.
6 Izitha ziphelile, zachitheka kuze kube phakade; imizi wayisimbula, ukukhunjulwa kwayo kwaphela nya.
7 UJehova uyabusa kuze kube phakade; isihlalo sakhe sobukhosi usimisela ukwahlulela;
8 umhlaba uyakuwahlulela ngokulunga, athethe amacala ezizwe ngobuqotho.
9 UJehova uyinqaba yocindezelweyo, uyinqaba ezikhathini zokuhlupheka.
10 Nabalaziyo igama lakho bayakwethemba wena; ngokuba wena Jehova awubashiyi abakufunayo.
11 Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni; memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.
12 Ngokuba yena ophindisela igazi uyabakhumbula abahluphekayo; akakhohlwa ukukhala kwabo.
13 Yiba nomusa kimi, Jehova; kubone engihlupheka ngakho ngabangizondayo wena ongiphakamisa emasangweni okufa,
14 ukuze ngilande ngalo lonke udumo lwakho, ngethabe ngokusindisa kwakho emasangweni endodakazi yaseSiyoni.
15 Abezizwe bashone phansi egebeni abalenzileyo; unyawo lwabo lubhajwe esihibeni abasifihlileyo.
16 UJehova uzazisile, wahlulela; umcuphile omubi emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni. Sela
17 Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo, bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu.
18 Ngokuba ompofu kayikukhohlakala njalo; ithemba labahluphekayo aliyikunyamalala kuze kube phakade.
19 Vuka, Jehova! Mawungavumi ukuba abantu bahlule; abezizwe mabahlulelwe ebusweni bakho.
20 Mabashaywe luvalo, Jehova; abezizwe mabazazi ukuthi bangabantu nje. Sela