Isahluko 46

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Nge-Alamoti. Igama. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu; ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni.
2 Ngakho-ke asiyikwesaba nokuba kuguquka umhlaba, nezintaba zidilikela ekujuleni kolwandle,
3 nokuba amanzi alo ehlokoma, ekhephuza, nezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Sela 46:3 AmaH. 65:7; Isaya 17:12.
4 Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu, indlu engcwele yoPhezukonke. 46:4 AmaH. 48:1.
5 UNkulunkulu uphakathi kwawo, awuyikuzanyazanyiswa; uNkulunkulu uyakuwusiza ngovivi lokusa. 46:5 AmaH. 30:5.
6 Izizwe ziyaxokozela; imibuso iyazamazama; uphumisela izwi lakhe, umhlaba uncibilike.
7 UJehova Sebawoti unathi; uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela 46:7 Rom. 8:31.
8 Wozani nibone izenzo zikaJehova, izincithakalo azenzileyo emhlabeni. 46:8 AmaH. 66:5.
9 Uphelisa ukulwa kuze kube semikhawulweni yomhlaba; uyaphula umnsalo, anqume umkhonto, izinqola zempi azishise ngomlilo. 46:9 AmaH. 76:3.
10 Thulani, niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu; ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe, ngiphakame emhlabeni. 46:10 Isaya 30:15.
11 UJehova Sebawoti unathi; uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela